ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑKΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πρόσκληση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ALOUETTE), σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ALOUETTE), καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλκαμένους 3 στο Περιστέρι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2014– 31.12.2014 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη
4. Εκλογή Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη χρήση.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας, τους νομιμοποιητικούς τίτλους τους ή να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τους τίτλους τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ποθητός Ν. Στασινόπουλος