ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 4η Αυγούστου του δις χιλιοστού δεκάτου εβδόμου (2017) έτους ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00 π.μ. και στην οδό Αλκαμένους 3 στο Περιστέρι όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ALOUETTE ) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε νόμιμη συνεδρίαση του.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
• Ποθητός Στασινόπουλος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
• Απόστολος Μαστρόκαλος, Μέλος
• Βασίλειος Βελέντζας, Μέλος

Δηλαδή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αυτής

ΘΕΜΑ 1ο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.
Το περιεχόμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ALOUETTE), σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε (δ.τ. ALOUETTE), καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλκαμένους 3 στο Περιστέρι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016– 31.12.2016 και της Έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη
4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη χρήση.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας, τους νομιμοποιητικούς τίτλους τους ή να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τους τίτλους τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.